മുസ് ലിം ലീഗ്,ചരിത്രബോധവും ഭാവിരൂപീകരണവുംസ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയില്‍ മുസ് ലിംകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രയോഗത്തിന്‍റെ തലത്തില്‍  ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായത് ഈ പ്രാധിനിധ്യത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ്

Instagram