മുസ് ലിം ഉമ്മത്ത് ഐക്യ പ്പെടണം-കയ്യൊപ്പ്പൊതു കാര്യങ്ങളിലും താല്‍പര്യങ്ങളിലും സഹകരിച്ചും യോജിച്ചും പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ല മാനസികാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കണം

Instagram