മുസ്‌ലിം സമുദായം ഉണരുകനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 10, 1969 ഒക്‌ടോബര്‍ 20, പേജ് 7, ചിന്ത, മുസ്‌ലിം.

Instagram