മുസ്ലീം ശരകകീഅത്തിനെ എതിര്‍ക്കാന്‍ നമ്പൂതിരിക്കും നായനാര്‍ക്കും എന്തവകാശംമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 12 ഒക്ടോബര്‍ 1 /ലേഖനം / ശരീഅത് സംരക്ഷണം

Instagram