മുസ്ലിം ലീഗ് എന്തിന്?ആദ്യം മുസ്ലിം..പിന്നെ യൂത്ത് ലീഗ്.. അല്ലാഹുവിന്‍റെ അനുസരയുള്ള അടിമകളുടെ വ്യൂഹം.

Instagram