മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിന്റെ ഇറാഖ്-ഫലസ്തീന്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ ദിനംതൂലിക- 2006 ജൂലൈ പുസ്തകം 5 ലക്കം 12, ഇറാഖ്-ഇറാന്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യം, മുസ്ലിംയൂത്ത് ലീഗ്

Instagram