മുസ്ലിം യുവാക്കളോട് ഒരു വാക്ക്.മതത്തിന്‍റെ വിധി വിലക്കുകള്‍ മനസ്സിലാക്കുകയും അതു മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു നിങ്ങളില്‍നിന്നു ഒരു വിഭാഗം പുറപ്പെട്ടുപോകരുതോ?.എന്ന് ഖുര്‍ആന്‍

Instagram