മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്‍റെ പ്രസക്തി-കയ്യൊപ്പ്വിദ്യാസ മേഖലകളില്‍ മതം ഭൗതികം എന്ന വേര്‍തിരിവില്ലാതെ എല്ലാം ഒരു പോലെ നമ്മുടെ വരും തലമുറകള്‍ ഫഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Instagram