മുസ്ലിംലീഗ്: ഓര്‍മയില്‍ നിന്ന് ചില ഏടുകള്‍തൂലിക, 2006 നവംമ്പര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 4, മുസ്ലിംലീഗ്, ഓര്‍മകള്‍

Instagram