മുതഅല്ലിംകളെ രണ്ടുവാക്ക്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 15 ലക്കം 7 1983 ഓഗസ്റ്റ്, പേജ് 3, മതവിദ്യാഭ്യാസം, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്

Instagram