മുഖം മൂടി ധരിച്ച പുത്തന്‍ കപടതമാപ്പിളനാട്, പുസ്തകം 22 ലക്കം 16 ഡിസംമ്പര്‍ 15 /ലേഖനം / മാര്‍കിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി

Instagram