മുഅ്തത്ത് യുദ്ധംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 1, 1975 ജനുവരി 20, പേജ് 22, മാപ്പിളപ്പാട്ട്, ചരിത്രം.

Instagram