മുഅ്ജിസത്ത്നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 10, 1969 ഒക്‌ടോബര്‍ 20, പേജ് 3, പ്രവാചകന്മാകര്‍, ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram