മുഅല്ലിമുകളെ രക്ഷിക്കുകനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1 ലക്കം 8, 1969 ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 3. മുഅല്ലിം, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram