മുഅല്ലിമീങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 10, 1969 ഒക്‌ടോബര്‍ 20, വിദ്യഭ്യാസം, മദ്‌റസ, അധ്യാപകര്‍.

Instagram