മീഞ്ചന്ത രാജാടാക്കീസും സിനിമാ ഓപ്പറേറ്റര്‍ ലൈസന്‍സുംമിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ വാര്‍ഷികപിപതിപ്പ് 2015 / അനുഭവം ,

Instagram