മാവോയിസം ഒഴിച്ച് എല്ലാം ചെനീസ് ഉല്‍പന്നങ്ങളും നമുക്ക് വാങ്ങാംതൂലിക- 2004 നവംബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 4, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

Instagram