മാറുന്ന മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റു പാര്‍ട്ടിയും മലപ്പുറവുംതൂലിക- 2005 മാര്‍ച്ച്, പുസതകം 4 ലക്കം 8, മാര്‍ക്കിസ്റ്റ്പാര്‍ട്ടി, മലപ്പുറം

Instagram