മാറണം, മാറ്റണം; വാജ്‌പേയ് സര്‍ക്കാറിന്റെ വിദേശ നയംതൂലിക- 2004 ജൂണ്‍, പുസ്തകം 3 ലക്കം 11, വാജ്‌പേയ് സര്‍ക്കാര്‍, വിദേശ നയം

Instagram