മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി പിളര്‍പ്പിലേക്ക്തൂലിക- 2005 ഫെബ്രുവരി, പുസതകം 4 ലക്കം 7, മാര്‍ക്കിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി

Instagram