മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് പടം പൊഴിയുംതൂലിക- 2004 നവംബര്‍, പുസതകം 4 ലക്കം 4, മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി

Instagram