മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ ഉത്തരപക്ഷംചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ്, പുസ്തകം-50, ലക്കം-22, ജനുവരി 10-16 വിമര്‍ശനലേഖനം ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്ട് സ്‌കൂള്‍

Instagram