മാര്‍ഗദര്‍ശനപരമായ ആഴം തേടിവലിയൊരു ദൗത്യം ഏല്‍പിക്കപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ വിനിയോഗമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്.

Instagram