മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ സാമൂഹ്യദര്‍ശനംതൂലിക- 2004 ജൂലൈ, പുസതകം 3 ലക്കം 12, മാപ്പിളപ്പാട്ട്

Instagram