മാനുഷിക മൂല്യങ്ങള്‍ ചതഞ്ഞരയുമ്പോള്‍…..പുത്തന്‍ ആശയങ്ങളും പാശ്ചാത്യ ജീവിത വീക്ഷണങ്ങളും മനുഷ്യന്‍റെ ആത്മാനിനെ മുച്ചൂടും മുടിച്ചു കളയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ വലിയ ഗവേഷണ ബുദ്ധിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല.

Instagram