മാനവതയുടെ മഹാനായ ഉപാസകന്‍ഉന്നതവും   ഉദാത്തവുമായ ജീവിതമാതൃകയുടെ സമുജ്ജ്വല പരമ്പരകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ ലബ്ധപ്രതിഷ്ട നേടിയ മഹാനായ ഖാഇദുല്‍ഖൗം ബാഫഖിതങ്ങള്‍

Instagram