മാനവകുലം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 12 ലക്കം 8, 1980 സെപ്തംബര്‍ പേജ് 23, ഇസ്‌ലാം, സമാധാനം

Instagram