മാധ്യമങ്ങളുടെ ആഘോഷം അപകടമാണ്തൂലിക, 2006 ഒക്ടോബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 3, എം.സി മായിന്‍ ഹാജി, മാറാട് കലാപം, അഭിമുഖം

Instagram