മാതൃകയെവിടെനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 20 ലക്കം 1 1988 ഫെബ്രുവരി, പേജ് 23, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത

Instagram