മാതൃകകള്‍ മായുന്നു മനുഷ്യന്‍ മരിക്കുന്നു – സോവനീര്‍മനുഷ്യന്‍റെ പരാജയം

Instagram