മഹ്ശറനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 1, 1977 ജനുവരി 20, പേജ് 22, ഇസ്‌ലാമിക ചിന്ത.

Instagram