മഹേശ്വരിയമ്മ ഔട്ട്ചന്ദ്രിക സ്വാതന്ത്രദിന വിശേഷപ്പതിപ്പ് 1994 / കഥ

Instagram