മഹാകവി പരീക്കുട്ടിമഹാകവി പരീക്കുട്ടി, മാപ്പിളപ്പാട്ട്, ഫുത്തിഹുശ്ശാം, കാവ്യശൈലി കേരള സ്‌റ്റേറ്റ് മുസ്ലിം ലീഗ് സോവനീര്‍ ഫിബ്രവരി 14,15

Instagram