മഹദ് വചനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 25, ലക്കം 6, 1988 ജൂലൈ, പേജ് 3, ഹദീസ്, നബി വചനം

Instagram