മഹത് വചനംനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21, ലക്കം 7, 1988 ഓഗസ്റ്റ്, പേജ് 3, ഹദീസ്

Instagram