മസ്ജിദുല്‍ അഖ്‌സനുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 1, ലക്കം 9, 1969 സെപ്തംബര്‍ 20, പേജ് 3, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram