മലയാള സിനിമ മാറ്റത്തിന്റെ വഴിയിലാണെന്ന ധാരണയില്ലമിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ ഒന്നാം വാര്‍ഷികപ്പതിപ്പ് / ലേഖനം / സിനിമ

Instagram