മലയാളത്തിലെ മാപ്പിളമാര്‍ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് , പുസ്തകം 40 , ലക്കം 51 ,1994 ഓഗസ്റ്റ് 13 /പഠനം / കോഴിക്കോട് / ദിവാന്‍ ബഹദൂര്‍ സി. ഗോപാലന്‍ നായര്‍

Instagram