മലയാളത്തിന്റെ ഹൈക്കുതൂലിക, 2006 ഡിസംബര്‍ പുസ്തകം 6 ലക്കം 5, വിളക്ക്-പി.കെ പാറക്കടവ്

Instagram