മലപ്പുറം ചിവന്നിട്ടില്ലെന്ന് മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവിതൂലിക- 2006 ജൂലൈ പുസ്തകം 5 ലക്കം 12, ലീഗിന്റെ പരാജയം മലപ്പുറത്ത്

Instagram