മറ്റെന്തോതേടുന്ന ഒരാള്‍മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് ചന്ദ്രിക ഖത്തര്‍ വാര്‍ഷികപിപതിപ്പ് 2015 / വിവര്‍ത്തനം, കഥ / ജമാല്‍ ഫായിസ്

Instagram