മറയിരിക്കല്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 21, ലക്കം 7, 1988 ഓഗസ്റ്റ്, പേജ് 6, കര്മ്മ്ശാസ്ത്രം, ഇദ്ദ

Instagram