മറക്കാത്ത മുഖങ്ങള്‍ മരിക്കാത്ത ഓര്‍മ്മകള്‍ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് , പുസ്തകം 40 , ലക്കം 51 ,1994 ഓഗസ്റ്റ് 13 /വ്യക്തി സ്മരണ / പൂക്കോയ തങ്ങളെകുറിച്ച് ഹൈദറലിതങ്ങള്‍

Instagram