മര്ഹൂം മന്ത്രി കുരിക്കള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 1 ലക്കം 11, 1969 നവംബര്‍ 20, വ്യക്തി, അനുസ്മരണം, അഹ്മദ് കുരിക്കള്‍, മുസ്ലിം ലീഗ്.

Instagram