മര്ഹൂം പി.എം.എസ്.എ. പൂക്കോയ തങ്ങള്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം, പുസ്തകം 7, ലക്കം 8, 1975 ആഗസ്റ്റ് 20 പേജ് 3, വ്യക്തിസ്മരണ, പത്രാധിപക്കുറിപ്പ്.

Instagram