മര്‍ഹൂം പാണക്കാട് തങ്ങള്‍ജനനായകന്‍  ജനസേവകന്‍ എന്ന തിരുവജനത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠമായ മാതൃകയായിരുന്നു  പാണക്കാട്   തങ്ങള്‍

Instagram