മര്ഹൂം അവുക്കോയ മുസ്‌ലിയാര്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസതകം 19 ലക്കം 12 1988 ജനുവരി, പേജ് 21, വ്യക്തി സ്മരണ

Instagram