മര്‍ഹും ബാപ്പു കുരിക്കല്‍ എം.എസ്.എഫിനു പ്രോല്‍സാഹനം നല്‍കിയ നേതാവ്യുവജനവിദ്യാര്‍ത്ഥിപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതില്‍ വളരെ ശുഷ്കാന്തി കാണിച്ചിരുന്നു കുരിക്കളുടെ വിലയേറിയ ഉപദേശനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എം.എസ്.എഫിന്നു ഒരു മുതല്‍കൂട്ടായിരുന്നു

Instagram