മരിച്ചവരുടെ പേരില് ഖുര്ആന്അല്ബയാന്, ഫെബ്രുവരി, ലക്കം1, എണ്ണം5. തൌഹീദ്

Instagram