മയ്യിത്ത് മറവു ചെയ്യല്‍നുസ്‌റത്തുല്‍ അനാം പുസ്തകം 9, ലക്കം 1, 1977 ജനുവരി 20, പേജ് 5, കര്മ‌ശാസ്ത്രം, മയ്യിത്ത് പരിപാലനം.

Instagram